Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 20 2014

dfdjkdsj
Jest taka zasada, którą głoszę w nieskończoność...a właściwie dwie zasady .  1) nic nie muszę, mogę tylko chcieć  2) co jest dobre dla mnie, nie musi być dobre dla ciebie, co jest dobre dla mnie dziś nie musi byc dobre dla mnie jutro. 
Reposted fromkyte kyte viacytaty cytaty

December 14 2014

dfdjkdsj
i spotkasz jakiegoś jego
gromadzisz te przypadkowe pocałunki 
uczysz się na pamięć kształtu jego głowy
żeby- kiedy odejdzie- umieć uformować poduszkę
— Maria Aniśkowicz-Baumgartner
Reposted fromblueinsane blueinsane viacytaty cytaty
dfdjkdsj
5967 e5dc 500
Krzysztof Jaworski.
Reposted fromseksgrupowy seksgrupowy viacytaty cytaty
dfdjkdsj
Nigdy nie jesteśmy tak bardzo bezbronni wobec cierpienia jak wtedy, gdy kochamy.
— Zygmunt Freud
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
dfdjkdsj
Im mniej zaś człowiek wie o przeszłości i teraźniejszości, tym bardziej niepewny staje się jego sąd o przyszłości.
— Zygmunt Freud, Przyszłość pewnego złudzenia (1927)
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
dfdjkdsj
1168 d9ca
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
dfdjkdsj

Boże zdejm z mego serca jaskółczy niepokój, daj życiu duszę i cel duszy wyprorokuj... 
     

— Juliusz Słowacki
Reposted fromyouknowyoulikeit youknowyoulikeit viacytaty cytaty
dfdjkdsj

Boże zdejm z mego serca jaskółczy niepokój, daj życiu duszę i cel duszy wyprorokuj... 
     

— Juliusz Słowacki
Reposted fromyouknowyoulikeit youknowyoulikeit viacytaty cytaty
dfdjkdsj
Przychodzą takie dni, gdy po prostu nie mam już siły. Chcę tylko siedzieć w kącie i płakać.
Reposted frompatronus patronus viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl